همایش فن آوری اطلاعات
همایش فن آوری اطلاعات
شعار همایش : فن آوری اطلاعات و زندگی بشر
تاریخ شروع همایش :
تاریخ پایان همایش :
بر گزار کنندگان :
توضیحات : بیلربی لییل