همایش سراسری ایران
همایش سراسری ایران
شعار همایش : زاینده رود یا زاینده بود؟
تاریخ شروع همایش :
تاریخ پایان همایش :
بر گزار کنندگان :
توضیحات : زبلذ سیبلیلی