پرداخت بدهی شهریه

دانشجوی گرامی با توجه به نزدیک شدن امتحانات فاینال نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائید .
در غیر اینصورت کارت ورود به جلسه شما صادر نخواهد گردید .

امور شهریه دانشگاه

   1395/9/23 11:13