قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی لارستان
قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی


 

باستناد بخشنامه های 24432/70 تاریخ 24/04/1396 و 23792/30 تاریخ 25/04/1396 آخرین مهلت تحویل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ثبت فرم شماره 7) و دفاع به شرح زیر اعلام می گردد. بدیهی تمامی بخشنامه های قبلی لغو می گردد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 :
آخرین مهلت تحویل پایان نامه به حوزه معاونت پژوهشی ............................................................................................................. ............. 5 شهریور ماه 1396
آخرین مهلت دفاع ................................................................................................................................................................................................. 25 شهریور ماه 1396
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 :
آخرین مهلت تحویل پایان نامه به معاونت پژوهشی .....................................................................................................................................  25 دی ماه 1396
آخرین مهلت دفاع ................................................................................................................................................................................................. 14 بهمن ماه 1396
تبصره : آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که مشکل نظام وظیفه دارند موظفند براساس تقویم آموزشی دانشگاه از پایان نامه / رساله تخصصی خود حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه (نیمسال اول سال تحصیلی) و 31 شهریور ماه (نیمسال دوم سال تحصیلی) دفاع نمایند.

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

 

   1396/5/10 13:39