تقویم ارسال و دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد

« اطلاعیه »

قابل توجه دانشجويان محترم  كارشناسي ارشد

پيروز اطلاعيه هاي قبلي اين حوزه

تقويم ارسال و دفاع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

اين واحد به شرح ذيل اعلام ميگردد  .

  _______________________________________________________________
نيمسال دوم سال تحصيلي
حداكثر زمان تحويل پايان نامه به حوزه پژوهشي                                                12 شهریور ماه
حداكثر زمان دفاع از پايان نامه                                                                                    20 شهريور ماه
بديهي است مسئوليت عدم رعايت برنامه زمان بندي فوق به عهده دانشجو است .
  
                                                                        حوزه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه


   1397/6/11 11:33